dd Concello do Barco : Aberto o prazo para as subvencións ás entidades culturais

Aberto o prazo para as subvencións ás entidades culturais

29.10.09 14:00

Hoxe aparecen publicadas no BOP as bases que a Xunta de Goberno Local aprobou na súa última reunión, para as subvencións ás entidades culturais para a realización das súas actividades. Os interesados disporán de 15 días hábiles para formalizar as súas solicitudes.

As bases teñen por obxecto regular a concesión para o exercicio de 2009, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás entidades culturais do concello do Barco. Pódese descargar aquí a documentación que inclúe, ademais das bases, os modelos que é preciso cumprimentar.

As subvencións non poderán superar o 50% do orzamento e destinaranse exclusivamente para atender os gastos relacionados polas asociacións nos orzamentos presentados para obter a subvención, que consistirán en gastos correntes precisos para o mantemento da actividade propia da entidade. Asemade o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custe da actividade subvencionada.

O crédito máximo consignado no Orzamento Xeral do Concello do Barco para o exercicio 2009, e para esta finalidade é de 9.500 euros.

SMC

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng